Välkommen till
HLLF Förädling AB

Företaget startades våren 2018 i och med att vi ser att det finns ett behov av att kunna upparbeta material som blir över från arbetsplatser. Dels för att det blir svårare att bli av med överskottsmassor och att det är svårt att öppna nya grustäkter. Ur miljösynpunkt är det också mycket bättre att nyttja och förädla befintligt material. Även ekonomiskt ser vi fördelar med att använda befintligt/återvunnet material.

 

Om oss

HLLF Förädling AB är ett nyetablerat företag som jobbar med att förädla befintliga massor och entreprenadmaterial. Vi håller alltid lager på vissa sorter av sorterat material i olika fraktioner, såsom täckbark, matjord, sand och väggrus, asfaltskross, dräneringsgrus m.m.

Lämna ditt schaktmaterial och få ett förädlat material i retur. Vi utför även sortering och förädling av befintligt material direkt på arbetsplats, tex vid ledningsjobb och liknande.

Vi kan ta emot grus/morän, berg, jord, asfalt och rivningsbetong i både små och stora bitar samt andra sorters material efter förfrågan. Vi riktar oss mot små och stora företag samt privatpersoner.

Vi förbehåller oss rätten att kräva/ta analys på materialet innan det lämnas hos oss.

Kontakta oss för mer information